This site requires Flash 8 player, please upgrade your » PLAYER from Adobe. Този сайт изисква Flash 8 player, моля заредете » PLAYER от Adobe.

07.10.2010 - 19.11.2010

Д-р Гатев, Колоритът задължителен


Д-р Гатев е от редкия тип художници, които се появяват „неизвестно от къде”. Тоест, това, което правят не намира ясно обяснение в биографични или контекстуални фактори, а се свежда до „висока природна интелигентност”. Неговото присъствие в съвременното българско изкуство през 90-години на ХХ век е много осезаемо и като индивидуалност, и като характерни произведения, някои, от които са еталон за тогавашните, а и зa съвременните развития. 

Най-новата работа на художника – видео инсталацията „Колоритът задължителен” притежава всички качества на творчеството му отпреди около 15-ина години, представено цялостно в тази изложба. Тя е визуално проста, категорична като внушение и същевременно достатъчно многозначна и смътна. Визуалният наратив е максимално лаконичен, дори някак изпразнен от особен смисъл, констативен и оголено ироничен. С тази комбинация от качества и като метод на конструиране “Колоритът задължителен” има характера на автопортрет. Тя е ясен и ироничен коментар. Но на какво? 

Според мен, освен подигравка спрямо начина да се създава “правилна” живопис, тя е и едно брутално сурово противопоставяне на два основни архетипични антропологични жеста – в случая антропологични видео-образи. Застопоряването, поставянето на начална точка на време-пространството (християнското начало и неговото отстояване) и цикличното люлеене, премятане на хронотопа (източното разбиране за време, пространство и история). Същевременно тези два антропологични жестове-образи са сведени до битова баналност, която ги отдалечава максимално от идеята за красиво или култивирано. Тоест помества ги точно в зоната задължителния за съвременността колорит на контекстуализиране и разбиране за характера на съвременното изкуство. Два коренно противоположни образа, изгубили своето значение и битуващи съвместно в един все по-банален и суров свят.                                                                            

                                                                            Руен Руенов


pic130pic130pic130pic130pic130pic130pic130pic130pic130pic130pic130pic130

Press