This site requires Flash 8 player, please upgrade your » PLAYER from Adobe. Този сайт изисква Flash 8 player, моля заредете » PLAYER от Adobe.

23.01.2004 - 23.02.2004

Евреите в българското изкуство, Хипотези на различието


Еротични графики и рисунки

Галерия СИБАНК представя рисунки и графики (значителна част от тях за първи път) на големи български художници евреи, за които тази принадлежност може да се изведе, освен в биографичен, и в културен план, функционира като код при прочита на творчеството им. Заедно с това в наименованието на изложбата е включено понятието "хипотези", тъй като тя се стреми да актуализира един въпрос, който "по условие" се игнорира, а отговорът му се приема за самоочевиден: има ли евреи в изкуството или те са само в живота? Казано с други думи, българското художествено пространство, за разлика от социалното, единно ли е, или може да се мисли като мултикулртурно? Този въпрос трябва да бъде продължен и конкретизиран: културните различности, доколкото ги има, могат ли да бъдат разчетени (личат ли) на ниво авторски почерк?
И тъй като почеркът принадлежи както на изкуството, така и на съществуването, включително и в неговата физическа буквалност - преди да "изтече" през ръката извира от "недрата на тялото", изложбата съсредоточава погледа върху рисунката и върху еротиката. Рисунката, защото съхранява спомена за тези недра, и еротиката, защото превръща тялото в хоризонт на културната им забрава.
Всъщност, критическите хипотези свършват дотук, за да отстъпят място на безспорните артистични стойности в еротичните рисунки на Султана Суружон, Ада Митрани, Жул Паскин, Марко Бехар, Йоан Левиев и Греди Асса. Но и повече: много от тях носят мистицизма на интимността, показват "обратната", публично неосветената страна на художниците, където, оказва се, естетическите мотивации не само незатихват, а често са по-интензивни. Изложбата налага и още една хипотеза: вероятно изкуството не различава публичност и интимност.
Георги Лозанов

 


pic43pic43pic43pic43pic43pic43pic43pic43pic43pic43pic43pic43pic43pic43pic43pic43pic43pic43pic43pic43pic43pic43pic43pic43pic43pic43pic43pic43pic43pic43pic43pic43pic43pic43pic43pic43pic43pic43pic43pic43pic43pic43pic43

Press