This site requires Flash 8 player, please upgrade your » PLAYER from Adobe. Този сайт изисква Flash 8 player, моля заредете » PLAYER от Adobe.

02.03.2005 - 11.03.2005

Документална изложба, ПАМЕТ ЗА ПАМЕТНИКА


Средновековните стенописи в църквата “Свети Архангел Михаил”, гр. Рила - уникален паметник на християнското изкуство в Европа от XII век

Съвместно с Нов институт по консервация и реставрация

КОНСЕРВАЦИЯ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЕКСПОНИРАНЕ НА СРЕДНОВЕКОВНАТА ЦЪРКВА “СВ. АРХ. МИХАИЛ” В ГР. РИЛА ОТ КРАЯ НА ХІ – СРЕДАТА НА ХІІ В.

Църквата “Св. Арх. Михаил” в гр. Рила е един от разкритите и неизвестен до скоро паметник на средновековната архитектура и стенна живопис в България. Датирана е от специалистите между края на ХІ и средата на ХІІ в. По своя план тя е от типа кръстокуполна църква с четири свободностоящи стълба, разпространен на Балканския полуостров в периода ХІ–ХІV в.
Църквата се намира в югозападната част на България, на 18 км. западно от най-големия средновековен манастир в страната, основан в Х в., Рилски манастир. Под негова протекция е построена на манастирска земя и влиза в комплекса от исторически и духовни ценности, инспирирани от него. Църквата е спомената още в т.нар. Рилска грамотата на цар Иван Шишман от 1378 г. Обявена е за паметник на културата от национално значение.
По време на своето дълголетно съществуване църквата претърпява тежки повреди и ремонти. Силно увредените стенописи са изцяло покрити с мазилка.
От 1995 г. до 2000 г. бяха разкрити около 50 кв.м. средновековна живопис и около 30 кв.м. стенопис от началото на ХІХ в. Същевременно беше изготвен проект за цялостна консервация, реставрация и експониране на паметника.
Проектът има за цел да представи комплексно храма като уникален архитектурен и художествен паметник на средновековното християнско изкуство; да го включи в списъка на представителните паметници на Византийската култура, като част от средновековната европейска култура; да го включи в плановете на масовия местен и международен туризъм, осъществяван до забележителния Рилски манастир.
Фрагментарно запазените средновековни стенописи на северната и източна стени са уникални по своята сюжетност и стилови особености, характерни за византийското изкуство от този период.
Предсти цялостна архитектурна и художествена реставрация за окончателното експониране на паметника. Състоянието на сградата в момента и особено на покрива е фатално за съхранението на стенописите

До 2002 г. са извършени следните видове работи, в зависимост от оскъдните средства, с които разполагаше екипа:
1. Разкриване изпод варови бадани и укрепване на около 30 кв.м. стенописи от ХІХ в.
2. Разкриване и стабилизиране на грунда и живописния слой на около 50 кв.м. средновековна живопис от ХІІ в.
3. Извършване на физико-химически анализи за установяване на състава на мазилката и живописния слой – категорично доказана техника на изпълнение “фреско”.
4. Изготвяне на фото, писмена и графична документация на всички процеси.
5. Изготвяне на идеен проект за реконструкция на архитектурата и експониране на стенописите.
6. Изпълнен е дренаж според конфигурацията на терена около северната и източната стена.
7. Изпълнено е защитно покриитие на стенописите /пакетиране/ с щитове.
До момента средствата бяха осигурени по държавната задача на Министерство на културата и подпомогнати за етапите 1999 г. от Фонд за развитие на изкуствата на програма ФАР и 2001 г. от Делегацията на Европейския съюз – програма “Европа”.

Поради липса на средства от 2002 г. работата е прекъсната.
За цялостната реставрация на обекта и привеждането му в експозиционен вид е
необходимо да бъдат извъшени следните видове работи:
1. Археологически сондажи в интериора на църквата и около нея.
2. Изготване на цялостен технически и работен проект за строителните работи по възстановяване на сградата.
3. Възстановяване на автентичната структура и ниво на пода.
4. Демонтаж на неоригиналните и с нестабилна структура сводове, купол и покрив на сградата.
5. Реконструкция в горната част на сградата на храма – изграждане на сводовете, купола и покрива.
6. Реконструкция на преизградените по-късно западна и южна стени.
7. Отделяне от изградената през ХІХ в. пристойка от запад и обособяване на първоначалния вид на средновековната църква.
8. Демонтиране на късния иконостас и монтирането му в действащата западна пристойка на храма.
9. Изпълнение на електроинсталация и климатизиране.
10. Окончателно оформление на мазилките по стените върху свободните от живопис повърхности и стени.
11. Реинтеграция на живописта от ХІІ и ХІХ в. в интериора на църквата.
12. Проектиране на малък паркинг и подход към паметника, без които той би останал трудно достъпен.
13. Издаване на монография за паметника в 80-100 страници текст на български и английски и около 60 цветни илюстрации.

Нов институт по консарвация и реставрация /НИКР/ е организация в България, която е учредена от специалисти в различни области – реставратори, изкуствоведи, археолози, архитекти, културни мениджъри, научни работници, преподаватели. Основната цел на нашата организация е опазване и съхранение на културното наследсво в България и неговата популяризация у нас, в другите европейски страни и света. Създаването на НИКР бе породена от новите изисквания на времето – необходимост от по-динамични и ползотворни връзки, сътрудничество, партньорство, обмяна на опит в различни области на културата между организации и институти от страната и Европа, с конкретен и значим пронос за културното наследство на стария континент.
Нов институт по консервация и реставрация работи в областта на опазването и популяризирането на културното наследстово. Основен приоритет в неговата дейност са художествени паметници с голяма значимост, включително опазване на тяхната архитектура.
До сега НИКР е кандидатствал за финасиране по различни програми и е реализирал следните проекти:
2002 г. Етап от реставрационните работи на църквата “Св.арх. Михаил” в гр. Рила, съвместно с Община Рила, Кюстендилска област
2002 г. Консервация и реставрация на ценни елементи от интериора в сградата на ул. Славянска 2 в София, съвместно с “Булгарконсулт” ЕООД. Инвеститор на проекта беше СИБАНК АД
2003 г. Етап от реставрационните работи в църквата “Св. Богородица Витошка” в Драгалевски манастир
2003 г. Консервация и реставрация на иконите от иконостаса на Българската православна църква „Св. Георги” в гр. Одрин, Република Турция
2002 г. Консервация на стенописни фрагменти на новоразкрита средновековна църква в с. Горско Ново село, община Златарица, Великотърновско, съвместно с „Перун - 3” ООД

 


pic59pic59pic59pic59pic59pic59pic59pic59pic59pic59

Press